fbpx

Studiuj z nami

Logowanie do modułu Student

Start

Aktualności

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Nauka

Studia podyplomowe

Kursy

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

BIP

EN

Studia podyplomowe przez Internet

Tyflopedagogika

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – studia podyplomowe trzysemestralne wspomagane przez Internet

Studia podyplomowe w WSNS są kwalifikacyjne, bo umożliwiają uzyskanie kwalifikacji!
Studia podyplomowe wspomagane są przez Internet!

Spełniając oczekiwania rynku edukacyjnego dostosowaliśmy się do potrzeb Słuchaczy i stworzyliśmy intuicyjną platformę do studiowania UczelniaOnline.WSNS, po to, aby studiowanie było nie tylko zdobywaniem wiedzy, ale również przyjemnością. Zatem poczuj przyjemność studiowania w WSNS! Studia podyplomowe wspomagane są przez Internet. Zapisz się na studia! Decyzja należy do Ciebie!

Uwaga!

Nowością i jednocześnie wyjątkiem tych studiów podyplomowych jest to, że oprócz studiowania na intuicyjnej platformie UczelniaOnline.WSNS, organizowane są dodatkowo spotkania – zjazdy (raz w semestrze) na Uczelni, po to, aby Słuchacze uczestniczyli w zajęciach i spotkali się z kadrą, która przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe są studiami kwalifikacyjnymi i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela.

Cel studiów

Studia podyplomowe umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej – tyflopedagogika. Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi oraz młodzieżą słabowidzącą i niewidomą w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego specjalnego, dydaktyki specjalnej. Wyposażenie Słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji potrzebnych w pracy terapeutycznej z osobami słabowidzącymi i niewidomymi.

Studia podyplomowe zostały przygotowane dla nauczycieli pracujących we wszystkich typach placówek, którzy chcą zagłębić się w naukę o wychowaniu i kształceniu jednostek z wadami wzroku. Studia przygotowują kadrę pedagogiczną do realizacji zadań edukacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą niewidomą oraz słabowidzącą w placówkach kształcenia specjalnego, klasach i szkołach integracyjnych oraz specjalistycznych poradniach.

Cele studiów podyplomowych jest poznanie organizacji i prowadzenia procesu szeroko zakrojonej diagnozy funkcjonalnej mającej na celu rozpoznanie potencjalnych możliwości i potrzeb osób z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością, poznanie zaburzeń charakterystycznych dla poszczególnych niepełnosprawności, poznanie metod terapeutycznych i form pracy terapeutycznej, opracowanie diagnozy funkcjonalnej i indywidualnego programu terapeutycznego w oparciu zalecenia zawarte w opiniach o wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, poznanie zajęć terapeutycznych prowadzonych zgodnie z programami, potrzebami i możliwościami osób, które wymagają pomocy, poznanie zasad prowadzenia porad i konsultacji dla rodziców i opiekunów dzieci/młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, poznanie zasad wspierania rodziny w przygotowaniu i stworzeniu odpowiednich warunków wspierających rozwój dzieci/młodzieży, poznanie wachlarza metod terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi/młodzieżą z zaburzeniami rozwojowymi.

Studiów uwzględniają wymagania wynikające z:

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Adresat studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne. Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z osobami niewidomymi oraz słabowidzącymi; nauczycieli, pedagogów i psychologów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, rehabilitantów, terapeutów zajęciowych, w studiach mogą także wziąć udział tyflopedagodzy, którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności praktyczne.

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych z przygotowaniem pedagogicznym. W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, należy je uzupełnić podczas studiów. WSNS umożliwia Słuchaczom zapisanie się na studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Możesz wybrać kilka studiów podyplomowych w WSNS i studiować jednocześnie, otrzymasz rabat na studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, nie trać czasu.

Czas trwania nauki

Program studiów obejmuje trzy semestry, 630 godzin (w tym 180 godzin praktyk zawodowych).

Praktyki

Praktyki zawodowe mogą odbywać się w następujących instytucjach, m.in.: w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych. Placówki systemu oświaty, w skład tego system wchodzą, czyli placówki oświatowo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązkowej edukacji.

Program studiów podyplomowych

Program studiów obejmuje tematykę, przykładowo poruszanych zagadnień: pedagogika specjalna, diagnoza pedagogiczna tyflopedagoga, terapia pedagogiczna tyflopedagoga, fizjologia człowieka i patofizjologia dla tyflopedagoga, pedagogizacja rodziców, psychologia kliniczna, psychologia uczenia i nauczania, doradztwo zawodowe, metody nauczania, metodyka pracy tyflopedagoga, muzykoterapia, arteterapia, choreoterapia. Program studiów posiada konkretną wiedzę, nie tylko teoretyczną, ale również i praktyczną, znajdziesz tu wszystko to co powinieneś wiedzieć w tym zakresie, decydując się na pracę w zawodzie tyflopedagoga.

  Absolwent

  Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową, z zakresu tyflopedagogiki. Po ukończeniu studiów, Absolwent otrzyma Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu tyflopedagogiki.

  Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Nazwa zawodu: Nauczyciel niewidomych i słabowidzących (tyflopedagog).
  Kod zawodu: 235203 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Nauczyciel tyflopedagog może pracować w szkolnictwie specjalnym: w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla uczniów słabowidzących i niewidomych; w szkolnictwie integracyjnym, ośrodki terapeutyczne dla osób niewidomych, niedowidzących i niepełnosprawnych w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi; w szkolnictwie ogólnodostępnym oraz w nauczaniu indywidualnym; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych, świetlicach terapeutycznych, oddziałach szpitalnych, domach opieki społecznej, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

  Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej, efektywnej i zorientowanej na potrzeby rynku, działalności w zakresie tyflopedagogiki.

  Jako Absolwent będziesz mógł podjąć zatrudnienie w poszczególnych placówkach takich, jak:

  • placówki systemu oświaty, poradnie pedagogiczno-psychologiczne; świetlice terapii zajęciowej; warsztaty terapii zajęciowej; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze; szkoły dla osób niepełnosprawnych; placówki terapeutyczne; przedszkola; szkoły; domy opieki społecznej;
  • jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego wykonujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej,
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
  • interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne,
  • podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

  Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie tyflopedagogiki w następujących placówkach:

  • w resorcie oświaty - przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych na podstawie przepisów Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017, poz. 1635);
  • w resorcie zdrowia - w ośrodkach wczesnej interwencji, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej realizujących kontrakty z NFZ w ramach rehabilitacji leczniczej dzieci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.);
  • w resorcie pomocy społecznej - w placówkach realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 89, poz. 1598 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943).
  • w placówkach pieczy zastępczej - na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, ze zm.).

  Art. 105.

  1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności:
  1) legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2) wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii;
  3) wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.
  2. Placówka, o której mowa w ust. 1, zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym także odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne.

  UWAGA!

  Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych mogą prowadzić zajęcia w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

  Dokument ukończenia studiów podyplomowych

  Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

  Świadectwo studiów podyplomowych WSNS

  Opłaty za studia wybiera się w momencie zapisu

  1. Opłata jednorazowa – gwarancja najniższej ceny studiów - 5400 zł
  2. Opłata semestralna - 3 x 1900 zł
  3. Opłata ratalna (miesięczna) - 15 x 400 zł

  Terminy zapisów:

  Semestr zimowy trwa od 1 października do końca lutego.
  Semestr letni trwa od 1 marca do 30 września.

  Zapisy, na przeglądane przez Ciebie studia, na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 trwają.

  Kontakt telefoniczny

  W sprawie rekrutacji na studia podyplomowe
  01 lipca - 14 września: poniedziałek - piątek 8 - 16
  15 września - 30 czerwca: poniedziałek - sobota 8 - 16,
  tel. 696 627 498

  Rekrutacja w kilku krokach:

  1. Jeśli jeszcze nie masz konta na naszej UczelniOnline.WSNS - załóż je i zapisz się
  2. Po założeniu konta, kliknij na link aktywacyjny, który zostanie wysłany na Twoją pocztę e-mail
  3. Przejdź na UczelniaOnline.WSNS do zakładki "Moje studia", a tam wybierz interesujacy Cię rodzaj rekrutacji, wypełnij brakujące dane dotyczące ukończonej szkoły i zapisz się na wybrane studia
  4. Dokonaj opłaty za studia szybkim przelewem - Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym na dane Uczelni. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
   ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, NIP 712-26-52-701
   Nr konta - Alior Bank S.A.,
   39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
   Dla przelewów zagranicznych:
   BIC Alior Banku: ALBPPLPW
   IBAN: PL39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
   Wniesienie opłaty za wybrane studia podyplomowe skutkuje ich aktywacją w odpowiednim semestrze zimowym lub letnim, zgodnie z harmonogramem studiów WSNS.

  Wymagane dokumenty

  Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych. Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia (licencjat), jeżeli niektóre ze studiów wymagają dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, to taka informacja będzie podana w wymaganiach, na danych studiach. Po zapisaniu się na studia, należy przesłać skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w UczelniaOnline.WSNS

  Warunki ukończenia studiów

  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie wszystkich przedmiotów, które wymagane są w programie studiów: zaliczeń i egzaminów, przeprowadzonych w formie testu, na zakończenie każdego przedmiotu. Zaliczenia i egzaminy odbywają się drogą on-line bez konieczności przyjeżdżania na Uczelnię. Dajemy możliwość podchodzenia do testu wielokrotnie, aż wynik będzie satysfakcjonujący. Bardzo ważne jest to, aby osoba studiująca mógła wynieść jak najwięcej wiedzy.

  Warunkiem ukończenia studiów jest również odbycie praktyki zawodowej, o ile jest wymagana. Informacja o wymaganej praktyce znajduje się w opisie danych studiów, jeżeli takiej informacji o praktyce nie ma, to dla Słuchacza nie jest wymagana.

  Ostateczny wynik studiów podyplomowych jest średnią ocen uzyskanych z zaliczeń i egzaminów testowych w czasie odbywania studiów. Średnia ocen ze studiów jest ogólną oceną zapisaną na Świadectwie Ukończenia Studiów Podyplomowych.

  Terminarz płatności

  Tabela terminów opłaty czesnego za studia podyplomowe:
  Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym - 1 października: Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim - 1 marca:
  Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty:
  I Rata 25 wrzesień XI Rata 25 lipiec I Rata 25 luty XI Rata 25 grudzień
  II Rata 25 październik XII Rata 25 sierpień II Rata 25 marzec XII Rata 25 styczeń
  III Rata 25 listopad XIII Rata 25 wrzesień III Rata 25 kwiecień XIII Rata 25 luty
  IV Rata 25 grudzień XIV Rata 25 październik IV Rata 25 maj XIV Rata 25 marzec
  V Rata 25 styczeń XV Rata 25 listopad V Rata 25 czerwiec XV Rata 25 kwiecień
  VI Rata 25 luty XVI Rata 25 grudzień VI Rata 25 lipiec XVI Rata 25 maj
  VII Rata 25 marzec XVII Rata 25 styczeń VII Rata 25 sierpień XVII Rata 25 czerwiec
  VIII Rata 25 kwiecień XVIII Rata 25 luty VIII Rata 25 wrzesień XVIII Rata 25 lipiec
  IX Rata 25 maj XIX Rata 25 marzec IX Rata 25 październik XIX Rata 25 sierpień
  X Rata 25 czerwiec XX Rata 25 kwiecień X Rata 25 listopad XX Rata 25 wrzesień
  Rata za semestr 25 wrzesień Rata za semestr 25 luty Rata za semestr 25 luty Rata za semestr 25 wrzesień
  Opłata za cały okres studiów 25 wrzesień Opłata za cały okres studiów 25 luty

Nasze studia podyplomowe

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Start

Aktualności

UCZELNIA

Oferta

Kandydat

Student

Nauka

Studia podyplomowe

Kursy

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

BIP

ENEN

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Aby dowiedziedzieć się więcej o cookies odwiedź Politykę prywatności.

  Akceptuję cookies na tej stronie.