Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) (3 semestry)

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) - studia podyplomowe trzysemestralne przez Internet

Studia podyplomowe w ANSiM są kwalifikacyjne, bo umożliwiają uzyskanie kwalifikacji!
Studia podyplomowe wspomagane są przez Internet!

Spełniając oczekiwania rynku edukacyjnego dostosowaliśmy się do potrzeb Słuchaczy i stworzyliśmy intuicyjną platformę do studiowania UczelniaOnline.WSNS, po to, aby studiowanie było nie tylko zdobywaniem wiedzy, ale również przyjemnością. Zatem poczuj przyjemność studiowania w ANSiM! Studia podyplomowe wspomagane są przez Internet. Zapisz się na studia! Decyzja należy do Ciebie!

Uwaga!

Nowością i jednocześnie wyjątkiem tych studiów podyplomowych jest to, że oprócz studiowania na intuicyjnej platformie UczelniaOnline.WSNS, organizowane są dodatkowo spotkania – zjazdy (raz w semestrze) na Uczelni, po to, aby Słuchacze uczestniczyli w zajęciach i spotkali się z kadrą, która przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studia podyplomowe są studiami kwalifikacyjnymi i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela.

Cel studiów

Studia mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela terapeuty we wszystkich placówkach edukacyjnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w praktyczne umiejętności, wiedzę i narzędzia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej, która jest niezbędna do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii dzieci oraz młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego, nabycie umiejętności organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Studia mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu psychopedagogicznych podstaw diagnozy i terapii, trudności w uczeniu się, zachowaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zapoznanie Słuchacza z metodami wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka. Zdobycie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się oraz umiejętności podejmowania odpowiednich działań. Poznanie różnorodnych dysfunkcji rozwojowych u dzieci i młodzieży, które przejawiają się w problemach związanych z nauką i przyswajaniem wiedzy, nauczeniem zasad i technik stosowanych przy diagnozowaniu tego typu problemów oraz sposobów ich leczenia.

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie przez Słuchaczy wiedzy dotyczącej dzieci i młodzieży - ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych; zdobycie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET); poszerzenie umiejętności do pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych, trudności w uczeniu się), w okresie rozwoju przedszkolnego i szkolnego; pozyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych z wykorzystaniem adekwatnych metod i technik pracy z dziećmi, uczniami i wychowankami z niepełnosprawnością.

Adresat studiów

Studia skierowane są do wszystkich absolwentów studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich), a szczególnie do pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców, pracowników ośrodków edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, jednocześnie do osób, prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkołach i placówkach oświatowych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach terapeutycznych oraz placówkach pieczy zastępczej.

Studia te adresowane są przede wszystkim do osób pracujących lub przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających przygotowania do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, które wymagają wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorodnych trudności, utrudniających im rozwój i funkcjonowanie społeczne oraz wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się.

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych z przygotowaniem pedagogicznym. W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, należy je uzupełnić podczas studiów. WSNS umożliwia Słuchaczom zapisanie się na studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Możesz wybrać kilka studiów podyplomowych w WSNS i studiować jednocześnie, otrzymasz rabat na studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, nie trać czasu.

Czas trwania nauki

Studia trwają trzy semestry, liczba godzin 630 godzin (w tym 180 godzin praktyk zawodowych).

Praktyki

Praktyki zawodowe mogą odbywać się w następujących instytucjach: w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty, placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Program studiów podyplomowych

Program studiów obejmuje tematykę, przykładowo poruszanych zagadnień: psychologia rozwojowa, pedagogika specjalna, psychologia kliniczna, psychologia osobowości, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami teorii wychowania, psychopatologia i psychoterapia rodziny, diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, elementy psychoterapii, psychopatologia i psychoterapia rodziny, diagnoza psychopedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wybrane zagadnienia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rewalidacja indywidualna, diagnoza terapeutyczna, klasyfikacja zaburzeń mowy, wstęp do terapii logopedycznej, metodyka pracy oligofrenopedagoga z elementami terapii, metodyka nauczania osób z uwzględnieniem stopnia upośledzenia.

Program studiów posiada konkretną wiedzę, nie tylko teoretyczną, ale również i praktyczną, znajdziesz tu wszystko to co powinieneś wiedzieć w tym zakresie, decydując się na pracę skierowaną na diagnozę, terapię pedagogiczną, pamiętając o nieustannym rozwoju w tej zmieniającej się dziedzinie.

Absolwent

Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu terapii pedagogicznej, pedagogiki specjalnej i psychologii, zatem przygotowany jest do wykonywania zawodu terapeuty pedagogicznego w różnych placówkach systemu oświaty oraz pieczy zastępczej. Absolwent będzie mógł ubiegać się o zatrudnienie w następujących instytucjach: poradnie specjalistyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki terapeutyczne.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej, efektywnej i zorientowanej na potrzeby rynku, działalności w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia własnego gabinetu terapeutycznego.

Terapeuta może rozpocząć pracę również w takich miejscach, jak: placówki wsparcia społecznego, specjalistyczne ośrodki dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, placówki opieki nad osobami starszymi lub z problemami psychicznymi, domach opieki, centrach rehabilitacyjnych, placówkach pieczy zastępczej.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela.

Nazwa zawodu: Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej.

Kod zawodu: 235909 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, z dnia 13 listopada 2021 r. z późn. zm. (poz. 2285).

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej w następujących placówkach:

 • w resorcie oświaty - przedszkolach, szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych na podstawie przepisów Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017, poz. 1635);
 • w resorcie zdrowia - w ośrodkach wczesnej interwencji, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej realizujących kontrakty z NFZ w ramach rehabilitacji leczniczej dzieci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.);
 • w resorcie pomocy społecznej - w placówkach realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 89, poz. 1598 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943).
 • w placówkach pieczy zastępczej - na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, ze zm.).

Art. 105.

 1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności:
 2. 1) legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2) wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii;
  3) wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.
 3. Placówka, o której mowa w ust. 1, zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym także odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne.

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademii Nauk Stosowanych, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Świadectwo studiów podyplomowych ANSiM wzór

Opłaty za studia wybiera się w momencie zapisu

 1. Opłata jednorazowa – gwarancja najniższej ceny studiów - 4500 zł
 2. Opłata semestralna - 3 x 1600 zł
 3. Opłata ratalna (miesięczna) - 15 x 340 zł

Terminy zapisów:

Semestr letni trwa od 1 marca do 30 września.
Semestr zimowy trwa od 1 października do końca lutego.

Zapisy, na przeglądane przez Ciebie studia, na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 trwają.

Kontakt telefoniczny

W sprawie rekrutacji na studia podyplomowe
01 lipca - 14 września: poniedziałek - piątek 8 - 16
15 września - 30 czerwca: poniedziałek - sobota 8 - 16,
tel. 696 627 498

Rekrutacja w kilku krokach:

 1. Jeśli jeszcze nie masz konta na naszej UczelniOnline.WSNS - załóż je i zapisz się
 2. Po założeniu konta, kliknij na link aktywacyjny, który zostanie wysłany na Twoją pocztę e-mail
 3. Przejdź na UczelniaOnline.WSNS do zakładki "Moje studia", a tam wybierz interesujacy Cię rodzaj rekrutacji, wypełnij brakujące dane dotyczące ukończonej szkoły i zapisz się na wybrane studia
 4. Dokonaj opłaty za studia szybkim przelewem - Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym na dane Uczelni.
  Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych
  ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, NIP 712-26-52-701
  Nr konta - Alior Bank S.A.,
  39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
  Dla przelewów zagranicznych:
  BIC Alior Banku: ALBPPLPW
  IBAN: PL39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
  Wniesienie opłaty za wybrane studia podyplomowe skutkuje ich aktywacją w odpowiednim semestrze zimowym lub letnim, zgodnie z harmonogramem studiów ANSiM.

Wymagane dokumenty

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych. Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia (licencjat), jeżeli niektóre ze studiów wymagają dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, to taka informacja będzie podana w wymaganiach, na danych studiach. Po zapisaniu się na studia, należy przesłać skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w UczelniaOnline.WSNS

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie wszystkich przedmiotów, które wymagane są w programie studiów: zaliczeń i egzaminów, przeprowadzonych w formie testu, na zakończenie każdego przedmiotu. Zaliczenia i egzaminy odbywają się drogą on-line bez konieczności przyjeżdżania na Uczelnię. Dajemy możliwość podchodzenia do testu wielokrotnie, aż wynik będzie satysfakcjonujący. Bardzo ważne jest to, aby osoba studiująca mógła wynieść jak najwięcej wiedzy.

Warunkiem ukończenia studiów jest również odbycie praktyki zawodowej, o ile jest wymagana. Informacja o wymaganej praktyce znajduje się w opisie danych studiów, jeżeli takiej informacji o praktyce nie ma, to dla Słuchacza nie jest wymagana.

Ostateczny wynik studiów podyplomowych jest średnią ocen uzyskanych z zaliczeń i egzaminów testowych w czasie odbywania studiów. Średnia ocen ze studiów jest ogólną oceną zapisaną na Świadectwie Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Terminarz płatności

Tabela terminów opłaty czesnego za studia podyplomowe:
Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym - 1 października: Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim - 1 marca:
Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty:
I Rata 25 września XI Rata 25 lipca I Rata 25 lutego XI Rata 25 grudnia
II Rata 25 października XII Rata 25 sierpnia II Rata 25 marca XII Rata 25 stycznia
III Rata 25 listopada XIII Rata 25 września III Rata 25 kwietnia XIII Rata 25 lutego
IV Rata 25 grudnia XIV Rata 25 października IV Rata 25 maja XIV Rata 25 marca
V Rata 25 stycznia XV Rata 25 listopada V Rata 25 czerwca XV Rata 25 kwietnia
VI Rata 25 lutego XVI Rata 25 grudnia VI Rata 25 lipca XVI Rata 25 maja
VII Rata 25 marca XVII Rata 25 stycznia VII Rata 25 sierpnia XVII Rata 25 czerwca
VIII Rata 25 kwietnia XVIII Rata 25 lutego VIII Rata 25 września XVIII Rata 25 lipca
IX Rata 25 maja XIX Rata 25 marca IX Rata 25 października XIX Rata 25 sierpnia
X Rata 25 czerwca XX Rata 25 kwietnia X Rata 25 listopada XX Rata 25 września
Rata za semestr 25 września Rata za semestr 25 lutego Rata za semestr 25 lutego Rata za semestr 25 września
Opłata za cały okres studiów 25 września Opłata za cały okres studiów 25 lutego