Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Logopedia - pedagogika specjalna (4 semestry)

Logopedia - pedagogika specjalna - studia podyplomowe czterosemestralne wspomagane przez Internet

Studia podyplomowe w ANSiM są kwalifikacyjne, bo umożliwiają uzyskanie kwalifikacji!
Studia podyplomowe realizowane są na intuicyjnej platformie UczelniaOnline!

Studia podyplomowe są studiami doskonalącymi, nadają kwalifikacje cząstkowe i przygotowują do pracy w pieczy zastępczej, nie przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela.

Cel studiów

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. Studia mają na celu zapoznanie z pojęciem logopedii oraz jej praktycznym zastosowaniem w pracy z pacjentem, postawienie trafnej diagnozy oraz profilaktykę leczenia różnorakich przypadków. Słuchacze poznają reguły tworzenia ćwiczeń i gier do praktycznego wykorzystania w terapii logopedycznej. Studia stanowią analizę różnych nieprawidłowości, które mogą pojawiać się na poszczególnych etapach rozwoju mowy (np. SLI, ORM). Studia nadają kwalifikacje do pracy w zawodzie logopedy. Ich celem jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie Słuchaczy do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi osobami, które mają problemy z zaburzeniami w komunikacji językowej. Logopedia jest powiązana z takimi naukami, jak: medycyna, psychologia, pedagogika, lingwistyka. Ukończenie tych studiów podyplomowych nie tylko rozwinie wiadomości z tych kierunków, ale też umożliwi prowadzenie skutecznej terapii logopedycznej. Etiologia zaburzeń mowy, mechanizmy zaburzeń mowy, techniki terapii logopedycznej oraz rodzaje zaburzeń mowy to obszary, które nasi Słuchacze poznają w trakcie zajęć. Studia podyplomowe z logopedii stanowią kompendium wiedzy oraz wyposażają w praktyczne umiejętności, które przydadzą się w kontakcie z pacjentem.

Adresat studiów

Studia są skierowane do wszystkich absolwentów, którzy ukończyli studia magisterskie, w szczególności do osób, które są zainteresowane logopedią oraz do osób z obszarów nauk humanistycznych, pedagogiki, psychologii, filologii, aktorstwie, dziennikarstwie oraz kierunków medycznych i nauk o zdrowiu, fizjoterapii, pielęgniarstwie. Naszą ofertą edukacyjną mogą być również zainteresowane osoby posiadające uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą zdobyć kwalifikacje oraz zawód logopedy. Adresatami mogą być również rodzice, którzy chcą świadomie kształcić sposób komunikacji i usuwać zaburzenia mowy u własnych dzieci. Nauczyciele czynni zawodowo lub poszukujący pracy, logopedzi, opiekunowie, wychowawcy, pracownicy medyczni i socjalni, a także osoby zainteresowane dziedziną logopedii, językoznawstwa, rozwoju mowy. Osoby, które chcą odkryć możliwości swojego głosu i mowy oraz wykorzystać je w różnych sferach swojego życia zawodowego i osobistego.

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych z przygotowaniem pedagogicznym. W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, należy je uzupełnić podczas studiów. WSNS umożliwia Słuchaczom zapisanie się na studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Możesz wybrać kilka studiów podyplomowych w WSNS i studiować jednocześnie, otrzymasz rabat na studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, nie trać czasu.

Czas trwania nauki

Studia trwają cztery semestry, liczba godzin 630 godzin (w tym 180 godzin praktyk zawodowych).

Praktyki

Praktyki zawodowe mogą odbywać się w następujących instytucjach: w placówkach systemu oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach logopedycznych oraz prywatnych gabinetach logopedycznych, ośrodkach terapii mowy, placówkach medycznych i innych zakładach, w których jest prowadzona terapia logopedyczna, placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne, podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

UWAGA! Wymaganym dokumentem od kandydata jest Zaświadczenie od logopedy lub foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Program studiów podyplomowych

Program studiów obejmuje tematykę, przykładowo poruszanych zagadnień: logopedia – podstawy nauki i przydatne informacje, rozwój mowy - periodyzacja rozwoju systemu fonologicznego dzieci, zaburzenia rozwoju mowy: rodzaje i charakterystyka, SLI - specyficzne zaburzenia rozwoju językowego, postępowanie logopedyczne w konkretnych przypadkach, pedagogika specjalna, diagnoza logopedyczna, terapia logopedyczna, fizjologia człowieka i patofizjologa dla logopedów, pedagogizacja rodziców, psychologia kliniczna, metodyka pracy logopedy (techniki, formy i metody), alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji AAC, dyzartria, afazja, alalia, oligofazja, jąkanie, autyzm, profilaktyka logopedyczna, podstawy surdopedagogiki, warsztaty umiejętności praktycznych. Program studiów posiada konkretną wiedzę, nie tylko teoretyczną, ale również i praktyczną, znajdziesz tu wszystko to co powinieneś wiedzieć w tym zakresie, decydując się na pracę w zawodzie logopedy, pamiętając o nieustannym rozwoju w tej zmieniającej się dziedzinie.

Absolwent

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej, zaburzeń artykulacyjnych. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu logopedii, pedagogiki i psychologii, medycyny, lingwistyki, zatem przygotowany jest do wykonywania zawodu logopedy w różnych placówkach systemu oświaty oraz pieczy zastępczej. Absolwent będzie mógł ubiegać się o zatrudnienie w następujących instytucjach: odpowiednie oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki terapeutyczne i resocjalizacyjne realizujące w swoich programach oddziaływania logopedyczne.

Ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania własnych gabinetów logopedycznych lub poradni psychologiczno-pedagogicznych. Absolwent będzie mógł poprowadzić terapię pedagogiczną w ramach prywatnej praktyki logopedycznej, we własnym gabinecie.

Nazwa zawodu: Logopeda.
Kod zawodu: 229402 - według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w zakresie logopedii w następujących placówkach:

 • w resorcie zdrowia - w ośrodkach wczesnej interwencji, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej realizujących kontrakty z NFZ w ramach rehabilitacji leczniczej dzieci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.);
 • w resorcie pomocy społecznej - w placówkach realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 89, poz. 1598 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943).
 • w placówkach pieczy zastępczej - na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, ze zm.).

Art. 105.

1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności:
1) legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii;
3) wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.
2. Placówka, o której mowa w ust. 1, zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym także odpowiednią rehabilitację i zajęcia rewalidacyjne.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które uwzględnia wszelkie wymagania stawiane przez Polski Związek Logopedyczny, w sprawie liczby godzin wymaganej do uzyskania Certyfikatu Zawodowego Logopedy.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne z logopedii są studiami, po których możesz: podjąć pracę w różnych placówkach systemu oświaty, założyć własny gabinet logopedyczny lub poradnię psychologiczno–pedagogiczną, starać się o otrzymanie Certyfikatu Zawodowego Logopedy w Polskim Związku Logopedów, przyznawany jest na okres 5 lat, po tym okresie należy przedłużać jego ważność, spełniając wymagania, starać się o przedłużenie ważności Certyfikatu Zawodowego Logopedy w Polskim Związku Logopedów (otrzymując 50 punktów w obszarze doskonalenia zawodowego).

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademii Nauk Stosowanych, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego.

Świadectwo studiów podyplomowych ANSiM wzór

Opłaty za studia wybiera się w momencie zapisu

 1. Opłata jednorazowa – gwarancja najniższej ceny studiów - 4600 zł
 2. Opłata semestralna - 4 x 1200 zł
 3. Opłata ratalna (miesięczna) - 20 x 250 zł

Terminy zapisów:

Semestr letni trwa od 1 marca do 30 września.
Semestr zimowy trwa od 1 października do końca lutego.

Zapisy, na przeglądane przez Ciebie studia, na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 trwają.

Kontakt telefoniczny

W sprawie rekrutacji na studia podyplomowe
01 lipca - 14 września: poniedziałek - piątek 8 - 16
15 września - 30 czerwca: poniedziałek - sobota 8 - 16,
tel. 696 627 498

Rekrutacja w kilku krokach:

 1. Jeśli jeszcze nie masz konta na naszej UczelniOnline.WSNS - załóż je i zapisz się
 2. Po założeniu konta, kliknij na link aktywacyjny, który zostanie wysłany na Twoją pocztę e-mail
 3. Przejdź na UczelniaOnline.WSNS do zakładki "Moje studia", a tam wybierz interesujacy Cię rodzaj rekrutacji, wypełnij brakujące dane dotyczące ukończonej szkoły i zapisz się na wybrane studia
 4. Dokonaj opłaty za studia szybkim przelewem - Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym na dane Uczelni.
  Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych
  ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, NIP 712-26-52-701
  Nr konta - Alior Bank S.A.,
  39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
  Dla przelewów zagranicznych:
  BIC Alior Banku: ALBPPLPW
  IBAN: PL39 2490 0005 0000 4520 2292 3812
  Wniesienie opłaty za wybrane studia podyplomowe skutkuje ich aktywacją w odpowiednim semestrze zimowym lub letnim, zgodnie z harmonogramem studiów ANSiM.

Wymagane dokumenty

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych. Warunkiem zapisania się na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia (licencjat), jeżeli niektóre ze studiów wymagają dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, to taka informacja będzie podana w wymaganiach, na danych studiach. Po zapisaniu się na studia, należy przesłać skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w UczelniaOnline.WSNS

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie wszystkich przedmiotów, które wymagane są w programie studiów: zaliczeń i egzaminów, przeprowadzonych w formie testu, na zakończenie każdego przedmiotu. Zaliczenia i egzaminy odbywają się drogą on-line bez konieczności przyjeżdżania na Uczelnię. Dajemy możliwość podchodzenia do testu wielokrotnie, aż wynik będzie satysfakcjonujący. Bardzo ważne jest to, aby osoba studiująca mógła wynieść jak najwięcej wiedzy.

Warunkiem ukończenia studiów jest również odbycie praktyki zawodowej, o ile jest wymagana. Informacja o wymaganej praktyce znajduje się w opisie danych studiów, jeżeli takiej informacji o praktyce nie ma, to dla Słuchacza nie jest wymagana.

Ostateczny wynik studiów podyplomowych jest średnią ocen uzyskanych z zaliczeń i egzaminów testowych w czasie odbywania studiów. Średnia ocen ze studiów jest ogólną oceną zapisaną na Świadectwie Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Terminarz płatności

Tabela terminów opłaty czesnego za studia podyplomowe:
Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym - 1 października: Harmonogram opłat rat czesnego w całym okresie studiów dla studiów rozpoczynających się w semestrze letnim - 1 marca:
Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty: Rata miesięczna: Termin wpłaty:
I Rata 25 września XI Rata 25 lipca I Rata 25 lutego XI Rata 25 grudnia
II Rata 25 października XII Rata 25 sierpnia II Rata 25 marca XII Rata 25 stycznia
III Rata 25 listopada XIII Rata 25 września III Rata 25 kwietnia XIII Rata 25 lutego
IV Rata 25 grudnia XIV Rata 25 października IV Rata 25 maja XIV Rata 25 marca
V Rata 25 stycznia XV Rata 25 listopada V Rata 25 czerwca XV Rata 25 kwietnia
VI Rata 25 lutego XVI Rata 25 grudnia VI Rata 25 lipca XVI Rata 25 maja
VII Rata 25 marca XVII Rata 25 stycznia VII Rata 25 sierpnia XVII Rata 25 czerwca
VIII Rata 25 kwietnia XVIII Rata 25 lutego VIII Rata 25 września XVIII Rata 25 lipca
IX Rata 25 maja XIX Rata 25 marca IX Rata 25 października XIX Rata 25 sierpnia
X Rata 25 czerwca XX Rata 25 kwietnia X Rata 25 listopada XX Rata 25 września
Rata za semestr 25 września Rata za semestr 25 lutego Rata za semestr 25 lutego Rata za semestr 25 września
Opłata za cały okres studiów 25 września Opłata za cały okres studiów 25 lutego