Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Coaching profesjonalny - metody i praktyka - studia podyplomowe dwusemestralne realizowane przez Internet (kwalifikacyjne)

Szanowni Państwo!

Studia podyplomowe realizowane przez Internet prowadzimy z powodzeniem od 2006 roku.

Z naszej ofert skorzystało już bardzo wiele osób. Zachęcamy do podjęcia sprawdzonej i efektywnej, a także bardzo wygodnej formy kształcenia.

Ponieważ studia w systemie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

Oczywistymi korzyściami e-learningu są: optymalizacja czasu i oszczędność środków finansowych. Ucząc się nie tracisz czasu i pieniędzy na częsty dojazd, ani nie musisz stawiać się na określoną godzinę w wyznaczonym miejscu. Do nauki zabierasz się wtedy, kiedy sam uznasz, że jest na to dobry moment i przerabiasz materiał we własnym tempie.

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z istotą coachingu jako metodologii umożliwiającej rozwój potencjału człowieka oraz poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu. Szczególny nacisk jest położony na doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych umożliwiających rozwój osobistych kompetencji interpersonalnych związanych z pracą coacha.

Program nauczania na studiach podyplomowych daje możliwość rozwijania jedenastu podstawowych kompetencji coachingowych, dzięki którym słuchacz indywidualnie doświadczy coachingu, przyswoi różne postawy coachingowe oraz pozna rozmaite modele sesji coachingowych, przećwiczy i opanuje w praktyce metody, technik i narzędzia coachingu, jak również zapoznana się z zasadami i etycznymi standardami profesji.

Realizowane zagadnienia

Realizowane zagadnienia

I. Blok ogólny (wykłady 70 godzin).

 1. Coaching jako metoda wspierania jednostek i zespołów (wykład, 20 godzin).
 2. Podstawy zarządzania (wykład, 15 godzin).
 3. Psychologia ogólna (wykład, 15 godzin).
 4. Psychologia społeczna (wykład, 15 godzin).
 5. Kodeks etyczny coacha i standardy pracy w relacjach coachingowych (wykład, 5 godzin).

II. Blok specjalistyczny o charakterze warsztatowym – coaching profesjonalny (60 godzin).

 1. Proces komunikowania w coachingu (warsztat, 10 godzin).
 2. Kreatywność i rozwiązywanie problemów w coachingu (warsztat, 10 godzin).
 3. Struktura i proces coachingu – modele sesji (warsztat, 10 godzin).
 4. Narzędzia stosowane w coachingu (warsztat, 10 godzin).
 5. Coaching indywidualny – proces i techniki pracy (warsztat, 10 godzin).
 6. Coaching zespołowy – dynamika grup (warsztat, 10 godzin).

III. Blok: doskonalenia osobistych kompetencji coacha – warsztaty (warsztat 90 godzin)

 • Zawieranie kontraktu, określanie celów i utrzymywanie procesu prowadzącego do ich realizacji (warsztat, 10 godzin).
 • Tworzenie i utrzymywanie zaufania, budowa partnerskiej (warsztat, 10 godzin).
 • Zadawanie pytań - poziomy słuchania i mocne pytania (warsztat, 10 godzin).
 • Wspieranie zmiany oraz praca z obiekcjami, oporem i ograniczającymi przekonaniami (warsztat, 10 godzin).
 • Budowanie zaangażowania klienta w kreowanie zmiany – kreatywność w coachingu (warsztat, 10 godzin).
 • Wyznaczanie i kontrolowanie przebiegu procesu coachingu – wyznaczanie celów coachingowych (warsztat, 10 godzin).
 • Systemowe podejście do człowieka (warsztat, 10 godzin).
 • Stan coacha – zarządzanie sobą , samodoskonalenie w coachingu (warsztat, 10 godzin)
 • Tożsamość coacha i poziomy coachingu (warsztat, 10 godzin).

IV. Superwizja i projekt (warsztat 20 godzin).

 1. Wykorzystanie superwizji do rozwoju zawodowego (warsztat, 10 godzin).
 2. Sesje superwizowane (warsztat, 10 godzin).

V. Egzamin końcowy.

Czas trwania studiów

Dwa semestry

Liczba godzin szkolenia tradycyjnego jakiej odpowiadają niniejsze studia: 240 godz.

Warunki ukończenia:

 • udział w zajęciach w formie elektronicznej
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych przedmiotów wniesienie wymaganej opłaty za studia

Absolwenci otrzymują

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny - metody i praktyka.
 • Ocena na świadectwie to średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

Adresat studiów

Oferta studiów skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem ( magisterskim lub licencjackim) o dowolnym profilu i specjalności, wiążących swoją przyszłość zawodową z obszarem coachingu.

Studia w szczególności skierowane są do:

 1. Menedżerów personalnych, przedsiębiorców, kadry kierowniczej;
 2. Konsulatantów HR i trenerów biznesu chcących poszerzyć i aktualizować swoje umiejętności zawodowe;
 3. Osób pełniących funkcje specjalistyczne i kierownicze w pionach ZZL w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach, które aspirują do efektywnego pełnienia ról menedżerskich w tym obszarze;
 4. Osób zmieniających zawód i planujących rozwój kariery zawodowej w obszarze HR;
 5. Profesjonalnych doradców zawodowych, specjalistów w zakresie rozwoju zawodowego.
 6. Dyrektorów, kierowników i profesjonalistów zatrudnionych w działach HR.
 7. Psychologów i Terapeutów.
 8. Trenerów i konsultantów.
 9. Osób pracujących w roli coacha, pragnących podnosić własne kompetencje.
 10. Badaczy coachingu.

Warunki przyjęcia

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:

 1. wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
 2. ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
 3. 2 zdjęcia legitymacyjne;
 4. ksero dowodu osobistego;
 5. dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.
 6. W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez różne instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne w danym regionie, należy przedłożyć stosowny dokument.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 tel. (81) 441 33 11 pokój 227, w soboty 8-14.

W WSNS obowiązują dwa terminy składania dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w danym roku akademickim:

Pierwszy nabór letni od 15 maja do 30 września danego roku akademickiego.
Drugi nabór zimowy od 15 listopada do 25 lutego danego roku akademickiego.

Szczegółowe warunki rekrutacji

Ilość miejsc ograniczona

Metody kształcenia

Nauczanie teorii odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.

Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.

Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.

Przewiduje się 4 zjazdy egzaminacyjne w trakcie trwania studiów i jeden zjazd na egzamin końcowy.

WARSZTATY

Słuchacze studiów podyplomowych – Coaching profesjonalny - metody i praktyka mają możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie wykładów, warsztatów. Zajęcia prowadzone przez doświadczonego praktyka realizowane są metodą tradycyjną podczas zjazdów egzaminacyjnych.

Warunki ukończenia:

 • udział w zajęciach w formie elektronicznej i praktycznej
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych przedmiotów
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Absolwenci otrzymują

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – Coaching profesjonalny - metody i praktyka w Wyższej Szkolne Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie – świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.
 • Ocena na świadectwie – średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka