Strona główna WSNS Rekrutacja WSNS Rekrutacja WSNS  WSNS Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Deklaracja Polityki Erasmusa WSNS na lata 2007-2013

1. a) Proszę krótko opisać strategię uczelni, jej cele i priorytety w kontekście działań przewidzianych w programie Erasmus (wymiana studentów i nauczycieli akademickich, projektów wielostronnych, sieci tematycznych, itp.) oraz jakichkolwiek innych działań związanych z realizacją programu "Uczenie się przez całe życie" w latach 2007-2013.

Głównym celem naszej uczelni jest zapewnianie dobrej jakości edukacji naszym studentom w celu stworzenia im możliwości startu w zawodowej karierze oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów i aktualnej sytuacji na rynku pracy. Natomiast podstawowym celem Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie (WSNS) w kontekście działań przewidzianych w programie Erasmus nowej edycji będzie zainicjowanie i rozwijanie współpracy z co najmniej jedną uczelnią zagraniczną w zakresie wymiany studentów i nauczycieli akademickich. W roku 2009 przewiduje się nawiązanie kontaktów z odpowiednią uczelnią partnerską z kraju objętego programem Erasmus, a następnie podpisanie dwustronnego porozumienia w tym zakresie.

Wymiana studentów ma charakter priorytetowy i wysiłki uczelni w pierwszych latach działania programu będą skierowane na zapewnienie wysokiej jakości działań związanych z wyjazdami studentów WSNS na studia do uczelni partnerskich, jak również z przyjmowaniem studentów zagranicznych na studia na WSNS. Wymiana nauczycieli akademickich realizowana będzie równolegle z wymianą studentów, ale jej rozpoczęcie może nastąpić w terminie późniejszym, np. w drugim lub trzecim roku działania programu. Ponadto nasza uczelnia organizuje konferencje międzynarodowe w zakresie Socjologii, co pozwala nam na nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z naukowcami u praktykami z krajów Unii Europejskiej.

b) Proszę również przedstawić informację na temat następujących punktów:

Jakie szczególne przedsięwzięcia uczelnia planuje w celu rozpowszechnienia informacji o działaniach związanych z programem Erasmus i jak zamierza propagować idee Karty Erasmusa i Deklaracji Polityki Erasmusa? Jaki rodzaj działań zamierza uczelnia przedsięwziąć w celu przestrzegania zasad równouprawnienia płci, integracji niepełnosprawnych studentów i nauczycieli akademickich, wzbogacenia związków socjalnych i ekonomicznych oraz zwalczania ksenofobii i rasizmu?

Nasza uczelnia planuje zorganizowanie spotkań dla studentów i pracowników uczelni podczas, których zostaną zaprezentowane i wytłumaczone zasady programu Erasmus a także szczegóły w zakresie systemu ETCS na naszej Uczelni. W 2008 zostało powołane Biuro Współpracy Międzynarodowej, które będzie odpowiedzialne za koordynację Programu Erasmus. Obecnie na naszych stronach internetowych (w języku polskim i angielskim) umieszczane są wszystkie informacje dotyczące WSNS. Także ta forma komunikacji będzie podstawowym sposobem przekazywania informacji na temat mobilności studentów.

Nasza uczelnia jest w pełni dostępna dla studentów płci żeńskiej jak i męskiej, a dostęp studentów do wiedzy a także ich traktowanie przez kadrę uczelni jest równy niezależnie od płci, rasy oraz narodowości. Ponadto na naszej uczelni kształceni są studenci niepełnosprawni, a nasza kadra posiada odpowiednie doświadczenie potrzebne do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

2. Proszę opisać jakość działań związanych z mobilnością (wymianą międzypartnerską):

Jakie rodzaje szczególnych środków przedsięwzięto na uczelni w celu zapewnienia wysokiej jakości działań związanych z wymianą studentów i nauczycieli akademickich? Należy przedstawić szczegółowe informacje na temat systemu punktów kredytowych i uznawalności okresów studiów, zapewnienia informacji odnośnie programów studiów, informacji i poradnictwa dla studentów wyjeżdżających, szkolenia i integracji studentów przyjeżdżających, zapewnienia usług dla studentów (w szczególności zakwaterowania), przygotowawczych i doszkalających kursów językowych, obsługi i uznawalności wymiany kadry akademickiej.

W roku akademickim 2007/2008 WSNS wprowadziła system transferu i akumulacji punktów ECTS. Ponadto został umieszczony na stronach internetowych Uczelni Katalog Kursów ECTS, a także wszystkie informacje związane z transferem punktów.

W zakresie wymogów uczestnictwa studentów w programie Erasmus nasza Uczelnia będzie się kierować przede wszystkim znajomością języków obcych, dobrą opinia oraz wysokimi ocenami uzyskiwanymi przez studenta. Do niezbędnych dokumentów, które będzie musiał złożyć student ubiegający się o wyjazd w ramach programu Erasmusa będą: kwestionariusz osobowy, formularz aplikacyjny, learning agrement, transcript of records, list motywacyjny i CV oraz umowa pomiędzy studentem a uczelnią. Po zakończony wyjeździe w ramach programu Erasmus każdy student będzie zobowiązany przedstawić transcript of records z ocenami i punktami ECTS, listem potwierdzającym a także wypełnić ankietę programu Erasmus online.

Biuro Współpracy Międzynarodowej będzie organizować przed wyjazdem studentów spotkania informacyjne a także będzie pełnić pomagać studentom przyjeżdżającym przede wszystkim w zakresie poszukiwania zakwaterowania oraz integracji.

Natomiast dla kadry naukowej proces kwalifikacji będzie oparty przede wszystkim na znajomości języka obcego, zawartości merytorycznej i jakości oferowanego przez niego cyklu wykładowego a także możliwościami ustanowienia nowych kontaktów naukowych z kadrą naukowa instytucji partnerskiej.

3. Proszę opisać jakość działań związanych z praktykami studenckimi:

Jakie rodzaje szczególnych środków przedsięwzięto na uczelni w celu zapewnienia wysokiej jakości działań związanych z praktykami studenckimi? Należy przedstawić szczegółowe informacje na temat tego w jaki sposób przygotowuje się i wprowadza w życie program roboczy praktyk oraz porozumienia dotyczące ich realizacji. Proszę opisać praktyczne uzgodnienia ustalane pomiędzy stronami (uczelnią a stroną przyjmującą). Proszę również opisać metody monitorowania i oceny okresów praktyk, a także ich odzwierciedlenie w programie studiów.

Studenci WSNS uzgadniają plan praktyk zawodowych indywidualnie z koordynatorem praktyk. WSNS ma podpisanych kilka umów partnerskich z instytucjami, gdzie studenci mogą odbywać praktyki. Profil tych instytucji ściśle odpowiada kierunkom, na których są kształceni studenci WSNS.

Minimalny okres odbywania praktyk wynosi 3 miesiące. Praktyki studenckie są ściśle powiązane z programem nauczania na kierunkach studiów, a także są integralną częścią studiów i są warunkiem ukończenia studiów.

Instytucje partnerskie są zobowiązane do przesyłania do WSNS opinii końcowych każdego studenta, a także każdy student jest zobowiązany do przesłania do WSNS raportu końcowego praktyk.

Praktyki studenckie są obligatoryjne oraz ich odbycie jest dokumentowane w Suplemencie do Dyplomu ukończenia WSNS zgodnie z systemem punktów ECTS. WSNS będzie dążyć do zachowania wysokiej jakości praktyk. W tym celu osoby ubiegające się o praktyki studenckie będą musiały się wykazać dobrymi ocenami, znajomością języka obcego, a także program praktyk będzie musiał być kompatybilny z programem studiów. Ponadto osoby ubiegające się o praktyki studenckie będą musiały dostarczyć CV oraz list motywacyjny.

Uczelnia będzie odpowiedzialna za sprawy organizacyjne związane ze studentami przyjeżdżającymi do Lublina w ramach programu Erasmusa.

ZARZĄDZANIE magisterskie
SOCJOLOGIA KOSMETOLOGIA DIETETYKA
RATOWNICTWO MEDYCZNE TECHNIKI DENTYSTYCZNE TANIEC
PSYCHOLOGIA PRACA SOCJALNA

Wolne niedziele w WSNS WSNS promocja w opłatach za studia I stopnia WSNS promocja w opłatach za studia podyplomowe
Letni nabór podyplomowe online Brak opłaty rekrutacyjnej Inter Edukacja Centrum Kształcenia Kadr

Nasi PERTNERZY

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
Alior Bank S.A.
39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

© 2018 wNET

studia w lublinie szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe Lublin Studia podyplomowe Lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu online

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

socjologia - specjalności: doradztwo zawodowe, socjotechnika i marketing polityczny, socjotechnika reklamy

kosmetologia

techniki dentystyczne - specjalności: ortodoncja, protetyka

dietetyka - specjalności: dietoterapia, żywienie zbiorowe, żywienie w sporcie, profilaktyka żywienia

taniec - specjalności: taniec towarzyski, taniec współczesny, taniec latynoski, choreoterapia

ratownictwo medyczne

praca socjalna z ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi z rodziną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

INTER-EDUKACJA Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oferuje szkolenia dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, kursy doskonalące dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli uczących m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Bydgoszczy, Białymstoku, Kielcach, Radomiu, Rzeszowie, Olsztynie, Rzeszowie, Szczecinie.

INTER-EDUKACJA Centrum Kształcenia Kadr

Możesz mieszkać m.in. w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Kielcach, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie, Toruniu, Gdańsku, Suwałkach, Szczecinie, Opolu, ale studiować w WSNS

STUDIA PODYPLOMOWE realizowane przez Internet (e-learning) w zakresie

DORADZTWA ZAWODOWEGO - dwusemestralne i trzysemestralne

KOSMETOLOGII W MEDYCYNIE - dwusemestralne Internet

RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO - dwusemestralne

DIETETYKI I PLANOWANIA ŻYWIENIA - dwusemestralne i trzysemestralne

PSYCHODIETETYKA - dwusemestralne

BADADAŃ RYNKOWYCH - dwusemestralne

EUROPEJSKIEGO DORADCY ZAWODOWEGO - dwusemestralne

SOCJOTERAPII i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży - trzysemestralne

POŚREDNICTWA PRACY - dwusemestralne

EKONOMIA SPOŁECZNA - dwusemestralne

PUBLIC RELATIONS PROMOCJA I REKLAMA

PEDAGOGIKA ZDROWIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA - trzysemetralne

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ - dwusemetralne

ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ - dwusemetralne

PRACA Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI I STARSZYMI - dwusemetralne

ORGZANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPIEKĄ NAD LUDŹMI STARSZYMI

EDUKACJA ZDROWOTNA

LikesXL

KOSMETOLOGIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

socjologia studia I stopnia

praca w Niemczech opiekunka